Blootstelling aan en omgaan met stoffen - Arbeidsomstandigheden - Orsima

Arbocatalogus Blootstelling aan en omgaan met stoffen

Bij de uitvoering van de werkzaamheden kunnen werknemers worden blootgesteld aan allerlei stoffen. Chemische stoffen en biologische agentia met bepaalde fysische en chemische eigenschappen kunnen bij blootstelling een gevaar voor de veiligheid of gezondheid opleveren. Dit kunnen ook mengsels of oplossingen zijn. In de sector Orsima worden chemische stoffen en biologisch agentia die verwijderd moeten worden aangeduid met 'vuil'. Vuil is eigenlijk een verzamelnaam voor allerlei soorten ongewenste restanten van chemische en/of biologische (productie)processen of opgeslagen stoffen die bij blootstelling de gezondheid kunnen bedreigen en soms ook een risico vormen voor de veiligheid.

Blootstelling aan stoffen kan leiden tot zeer ernstige schade aan de gezondheid. Daarbij gaat het niet alleen om acute vergiftigingen of (chemische) brandwonden maar ook om chronische aandoeningen, bijvoorbeeld van de longen (astma), het zenuwstelsel (OPS) of de huid (eczeem). Het gezondheidsrisico hangt niet alleen af van de eigenschappen van de stof, maar ook van de concentratie en van de tijdsduur van de blootstelling. Inademing van stoffen vormt het meest voorkomende risico. De kans op blootstelling door inademing is sterk afhankelijk van de vluchtigheid en de verspreiding van de stoffen in de lucht. Hoe vluchtiger, hoe groter de kans op inademing van de stof. Een hoge temperatuur in de werkomgeving of van reinigingsmiddelen kan dit effect versterken. De gekozen reinigingsmethode kan de verspreiding in de lucht verhogen door het veroorzaken van fijne stofdeeltjes, stofwolken of nevels. Dit is het geval bij borstelen van droog stof, bij hoge druk vloeistof reiniging, bij de afblaas van drukvacuümwagens of bij het verspuiten van reinigingsmiddelen of verf. Het niet (goed) gebruiken van persoonlijke beschermingsmiddelen en het ontbreken van doelmatig onderhoud kunnen leiden tot blootstelling en daarmee tot een verhoogd risico.

Voor een aantal stoffen bestaan aparte protocollen of plannen, hoe men om dient te gaan met het mogelijk contactrisico. In die gevallen is het uiteraard noodzakelijk dat die voorschriften en/of protocollen worden gevolgd.

Open hier de volledige arbocatalogus Blootstelling aan en omgaan met stoffen.