Kerntaak 1 CTO

Kerntaak 1 Chemisch Technisch Operator

Kerntaak 1 
Bereidt chemische reinigingswerkzaamheden voor

Proces

De CTO is in de voorbereiding van de reinigingswerkzaamheden in het bijzonder betrokken bij het kiezen van het materiaal en de te gebruiken vloeistoffen en het gereed maken van de installatie en de vloeistofdragers. Hierbij speelt het intakeformulier t.b.v. chemisch reinigen een belangrijke rol. Daarnaast worden door hem ter plaatse de hulpmiddelen aangesloten en aangekoppeld. Tevens wordt de installatie door hem ingesteld, getest en ingeregeld. Voordat de start van de reiniging, vindt een kick off bijeenkomst plaats, waarbij de procedure met alle betrokkenen wordt besproken. Alvorens wordt begonnen, wordt een LMRA met de operators van het reinigingsbedrijf gehouden.

Rol/verantwoordelijkheden

De CTO is verantwoordelijk voor zijn eigen werk en draagt verantwoordelijkheid voor het werk van de assistenten CTO die met hem samenwerken en die hij begeleidt. Hij zorgt voor het invullen van de controlelijst en bepaalt of de werkzaamheden kunnen worden begonnen. De werkzaamheden zijn afwisselend en routinematig van aard. Problemen lost hij zelfstandig op. Indien nodig overlegt hij met collega's en/of de leidinggevende. De CTO is verantwoordelijk voor het werken volgens de richtlijnen, procedures en veiligheidsvoorschriften.

Complexiteit

De complexiteit van de werkzaamheden wordt met name bepaald door het secuur, nauwkeurig en systematisch werken in de voorbereiding en de tijdsdruk die hiermee gepaard gaat. De CTO dient voortdurend alert te zijn in het bijzonder omdat hij met gevaarlijke stoffen werkt. De voorbereiding kan bemoeilijkt worden door het moeten inzetten van kracht bij het bedrijfsgereed maken van een installatie. Ook het staand werken, het gebruik maken van persoonlijke beschermingsmiddelen, de hinder van lawaai en het onder alle omstandigheden werken in de open lucht verzwaren het beroep. Door stoten, uitglijden e.d. bestaat er op de werkplekken kans op letsel. Voor de CTO geldt nog dat hij blootgesteld wordt aan (gevaarlijke) stoffen.

De CTO moet bij moeilijke situaties weten of hij de situatie zelf kan oplossen of dat hij de hulp in moet roepen van collega's en/of leidinggevende. De combinatie van richtlijnen, procedures, en voorschriften met betrekking tot kwaliteit, kosten, veiligheid, ARBO, hygiëne en milieu spelen een belangrijke rol bij de uitvoering van de werkzaamheden.

Betrokkenen

Collega's, leidinggevende, medewerkers van de opdrachtgever, chemisch technisch keurmeester.

Hulpmiddelen

Apparatuur, procedures, veiligheidsvoorschriften, gereedschappen, meetapparatuur, werkopdracht, werkvergunning, tabel pbm's, pbm's (b.v. filters, maskers, handschoenen), reinigingsplan, controlelijst chemisch technische reinigingswerkzaamheden, tijdlijsten, opleveringscertificaat, EHBO-doos en oogspoelfles, brandblusser en waarschuwingsborden.

Kwaliteit van proces en resultaat

De chemische reinigingswerkzaamheden zijn conform de opdracht en de bedrijfsnormen voorbereid, zodat het reinigingsproces optimaal kan verlopen.

Keuzes en dilemma's

beslissen wanneer hij moet overleggen met collega's en/of leidinggevende

altijd controleren of er veilig gewerkt kan worden

bij het uitvoeren van zijn werkzaamheden houdt hij onder alle omstandigheden rekening met alle procedures en veiligheidsvoorschriften