Kerntaak Cleaner

Kerntaak Cleaner

Kerntaak
Voert reinigingswerkzaamheden uit

Proces

De Cleaner verzamelt bij aanvang van de werkzaamheden het benodigde materiaal, gereedschap en apparatuur en stemt de uitvoering af met zijn leidinggevende en collega's. Bij het uitvoeren van de reinigingstaken gaat het m.n. om het handmatig en/of met eenvoudige machines lossteken en losslaan van harde verontreinigingen en het bijeenvegen en verwijderen van vuil met een bezem. De Cleaner assisteert de Operator/Machinist bij het gereed maken van de installatie ter plaatse. Op diens aanwijzingen sluit en koppelt hij de relevante hulpmiddelen aan. Na het afronden van de reinigingswerkzaamheden wordt het dagelijks onderhoud uitgevoerd aan materiaal en gereedschap.

Rol/verantwoordelijkheden

De Cleaner werkt zelfstandig en/of in teamverband en is verantwoordelijk voor zijn eigen werk en draagt medever-antwoordelijkheid voor het werk van het team. De werk-zaamheden zijn voor een deel routinematig en uitvoerend van aard. Daarbij signaleert hij problemen en overlegt dan met collega's en/of leidinggevende. De Cleaner is verant-woordelijk voor het werken volgens de richtlijnen, procedu-res en veiligheidsvoorschriften.

Complexiteit

De werkzaamheden zijn in de uitvoering standaard. De complexiteit van de werkzaamheden wordt met name bepaald door het secuur, nauwkeurig en systematisch werken. De voorbereiding kan bemoeilijkt worden door het moeten inzetten van fysieke kracht bij het bedrijfsgereed maken van een installatie. Ook het staand werken, het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen en de hinder van lawaai en het onder alle omstandigheden werken in de open lucht verzwaren het beroep. De Cleaner moet bij moeilijke situaties weten of hij de situatie zelf kan oplossen of dat hij de hulp in moet roepen van collega's en/of de leidinggevende. De combinatie van richtlijnen, procedures, en voorschriften met betrekking tot kwaliteit, veiligheid, ARBO, hygiëne en milieu spelen een belangrijke rol bij de uitvoering van de werkzaamheden.

Betrokkenen

Collega's en leidinggevende en medewerkers van de opdrachtgever.

Hulpmiddelen

Richtlijnen, procedures en veiligheidsvoorschriften, handgereedschap, eenvoudige elektrische en mechanische apparatuur, persoonlijke beschermingsmiddelen, hijs- en transportmiddelen.

Kwaliteit van proces en resultaat

De reinigingswerkzaamheden zijn conform de opdracht en de bedrijfsnormen voorbereid en uitgevoerd met een optimaal reinigingsproces.

Keuzes en dilemma's

beslissen wanneer hij moet overleggen met zijn collega's en/of leidinggevende

altijd controleren of er veilig gewerkt kan worden

bij het uitvoeren van zijn werkzaamheden houdt hij onder alle omstandigheden rekening met alle richtlijnen, procedures en veiligheidsvoorschriften