Kerntaak 2 Straler/Hogedrukspuiter

Kerntaak 2 Straler/Hogedrukspuiter

Kerntaak 2
Voert straalwerkzaamheden uit

Proces

Bij het uitvoeren van de straalwerkzaamheden gaat het m.n. om het coatklaar maken van oppervlakken door het verwijderen van oude verflagen d.m.v. stralen. Het stralen kan op verschil-lende manieren worden uitgevoerd: grit stralen (met perslucht), natstralen (met water) of hogedruk waterstralen. De Straler/Hogedrukspuiter maakt bij zijn werkzaamheden gebruik van diverse soorten apparatuur zoals gritstraalapparatuur (vast en mobiel) voor straalgrit, hydrojetpomp en handmatige gereedschappen. Na het juist aanvoeren van het straalmiddel (b.v. grit) worden de objecten gestraald volgens de opgegeven straalgraad. Na het verwijderen van het straalgrit en het stofvrij maken van het oppervlak wordt een controle op de kwaliteit van het werk en het gewenste eindresultaat uitgevoerd. Na het afronden van de uitgevoerde werkzaamheden wordt de werk-plek schoon achtergelaten nadat het grit is opgeruimd en afgevoerd (housekeeping). Materialen en apparatuur worden schoon, ordelijk en veilig opgeborgen en afgevoerd. Indien nodig wordt klein onderhoud al of niet op aanwijzingen van de Voorman uitgevoerd. Daarna wordt het equipement gedemobili-seerd en is de werkplek gereed voor het spuiten.

Rol/verantwoordelijkheden

De Straler/Hogedrukspuiter werkt zelfstandig en/of in team-verband en is verantwoordelijk voor zijn eigen werk en draagt medeverantwoordelijkheid voor het werk van het team. Samen-werken i.v.m. de veiligheid is van groot belang. Afwisselend heeft de Straler/Hogedrukspuiter de rol om te spuiten of het borgen van de veiligheid. In voorkomende gevallen treedt hij op als mentor van jonge en/of nieuwe collega's. De werkzaamheden zijn afwisselend en uitvoerend van aard. Daarnaast lost hij zelfstandig problemen (kleine storingen) op. Indien nodig overlegt hij met collega's en/of Voorman of Uitvoerder. De Straler is verantwoordelijk voor het werken volgens de richtlijnen, procedures en veilig-heidsvoorschriften.

Complexiteit

De complexiteit van de werkzaamheden wordt met name bepaald door het secuur, nauwkeurig en systematisch werken in de uitvoering en de werkdruk die hiermee gepaard gaat. De uitvoering kan bemoeilijkt worden door het moeten inzetten van fysieke kracht bij het werken met de apparatuur en het materieel. Ook het staand werken, soms zelfs op (grote) hoogte, het gebruik van bewegingsbelemmerende veiligheidskleding en straalkap, de hinder van weersomstandigheden bij werken in de open lucht en de hinder van stof en vuil verzwaren het beroep. De Straler/Hogedrukspuiter moet bij moeilijke situaties weten of hij de situatie zelf kan oplossen of dat hij de hulp in moet roepen van collega's en/of de Voorman. De combinatie van richtlijnen, procedures, en voorschriften met betrekking tot kwaliteit, kosten, veiligheid, ARBO, hygiëne en milieu spelen een belangrijke rol bij de uitvoering van de werkzaamheden.

Betrokkenen

Collega's, medewerkers van de opdrachtgever, Voorman en Uitvoerder.

Hulpmiddelen

Richtlijnen, procedures en veiligheidsvoorschriften, hand-gereedschap, elektrische, mechanische en pneumatische apparatuur, persoonlijke beschermingsmiddelen, hoogwerker, bobcat en heftruck.

Kwaliteit van proces en resultaat

De werkzaamheden zijn conform opdracht en bedrijfsnormen voorbereid, zodat het straalproces optimaal kan verlopen.

Keuzes en dilemma's

beslissen wanneer hij moet overleggen met zijn collega's, Voorman of Uitvoerder

altijd controleren of er veilig gewerkt kan worden

bij het voorbereiden van zijn werkzaamheden houdt hij onder alle omstandigheden rekening met alle richtlijnen, procedures en veiligheidsvoorschriften