Kerntaak 1 Voorman

Kerntaak 1 Voorman

Kerntaak 1 
Coördineert de voorbereiding van reinigings-,
straal- en conserveringswerkzaamheden

Proces

De Voorman inventariseert de staat van de te behandelen objecten en bepaalt de meest doelgerichte vaktechnische aanpak. Hij verzamelt het benodigde materiaal, gereedschap en apparatuur. De Voorman bepaalt de werkvolgorde en de inzet van medewerkers. Dit stemt hij af met de collega's in het team. Voor aanvang wordt de werkplek van een afzetting voorzien en wordt het benodigde equipement gemobiliseerd. Alle veiligheidsvoorschriften worden hierbij in acht genomen. Op aanwij-zingen van de Voorman wordt het equipement gereed gemaakt, en wordt er getest.

Rol/verantwoordelijkheden

De Voorman werkt zelfstandig en/of in teamverband en is verantwoordelijk voor zijn eigen werk en draagt teamverantwoordelijkheid. In voorkomende gevallen treedt hij op als begeleider van jonge en/of nieuwe collega's. Daarnaast lost hij zelfstandig problemen op. Indien nodig overlegt hij met opdrachtgever, collega's of leidinggevende. De Voorman is verantwoordelijk voor het werken volgens de richtlijnen, procedures en veilig-heidsvoorschriften.

Complexiteit

De complexiteit van de werkzaamheden wordt met name bepaald door het secuur, nauwkeurig en systematisch werken in de voorbereiding en de tijdsdruk die hiermee gepaard gaat. De voorbereiding kan bemoeilijkt worden door het moeten inzetten van fysieke kracht bij het bedrijfsgereed maken van de apparatuur en het materieel. Ook het staand werken, soms zelfs op (grote) hoogte, het gebruik van bewegingsbelemmerende vei-ligheidskleding, de hinder van weersomstandigheden bij werken in de open lucht en de hinder van stof en vuil verzwaren het beroep. De Voorman moet bij moeilijke situaties weten of hij de situatie zelf kan oplossen of dat hij de hulp in moet roepen van collega's en/of de leidinggevende. De combinatie van richtlijnen, procedures, en voorschriften met betrekking tot kwaliteit, kosten, veiligheid, ARBO, hygiëne en milieu spelen een belangrijke rol bij de voorbereiding van de werkzaamheden.

Betrokkenen

Opdrachtgever, collega's en leidinggevende.

Hulpmiddelen

Richtlijnen, procedures en veiligheidsvoorschriften, apparatuur, gereedschap, persoonlijke beschermingsmiddelen en transport-middelen.

Kwaliteit van proces en resultaat

De werkzaamheden zijn conform opdracht en bedrijfsnormen voorbereid, zodat het proces optimaal kan verlopen.

Keuzes en dilemma's

beslissen wanneer hij moet overleggen met opdrachtgever, collega's of leidinggevenden

altijd controleren of er veilig gewerkt kan worden

bij het voorbereiden van zijn werkzaamheden houdt hij onder alle omstandigheden rekening met alle richtlijnen, procedures en veiligheidsvoorschriften