Controleorgaan

Controleorgaan

Start controle op naleving van de CAO Orsima

Sociale Partners Orsima vinden het belangrijk dat de afspraken in de CAO over de arbeidsvoorwaarden worden nagekomen. Het is belangrijk dat de werknemers in de sector Orsima op de juiste manier worden beloond. Daarnaast is het belangrijk dat er een eerlijke concurrentie is in de sector. Sociale Partners hebben besloten om et ingang van 2015 te onderzoeken of de afspraken in de CAO ook daadwerkelijk worden nagekomen. Dit geschiedt in de vorm van een nalevingsonderzoek. In de maanden februari en maart 2015 wordt een pilot gehouden bij 10 bedrijven. Aan de hand van deze pilot wordt in mei 2015 bekeken op welke wijze de onderzoeken verder zullen worden uitgevoerd.

Controleorgaan

De nalevingsonderzoeken worden uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van een Controleorgaan. In het Controleorgaan hebben zitting mevrouw D. Holtappel en de heren A. Gündüz, P. Verburg en J. van Zundert. De controles worden feitelijk uitgevoerd door ABAB. Het Controleorgaan heeft daaroe een overeenkomst gesloten met ABAB.

Onderzoeksprotocol

Het is belangrijk dat iedereen weet op welke wijze de nalevings-onderzoeken worden uitgevoerd. Het gaat dan om onderwerpen asl de aankondiging van het onderzoek en de rapportage daarvan, om de inrichting van het onderzoek en om hoor en wederhoor. Daartoe is een onderzoeksprotocol opgesteld. Dit protocol kunt u hier inzien.

Algemeen Verbindend Verklaring en Nalevingsonderzoeken

De CAO Orsima is algemeen verbindend verklaard. Dit betekent dat alle bedrijven die werkzaamheden uitvoeren die vallen onder de werkingssfeer van de CAO Orsima, deze CAO moeten toepassen. Dit betekent dat de nalevingsonderzoeken niet alleen worden verricht bij de leden van de werkgeversvereniging SITO maar ook bij de bedrijven die dat niet zijn en werkzaamheden uitvoeren die vallen onder de werkingssfeer van de CAO Orsima. In de pilot zijn ook twee bedrijven uit de laatste categorie opgenomen.