Kerntaak 2 CTO

Kerntaak 2 Chemisch Technisch Operator

Kerntaak 2
Voert chemische reinigingswerkzaamheden uit

Proces

De reinigingswerkzaamheden worden door de CTO uitgevoerd op locatie of in beitshal of beitserij van het eigen bedrijf. De omstandigheden waaronder gewerkt op locatie zijn altijd anders. Voor de veiligheid en de randvoorwaarden zijn ze echter altijd hetzelfde als bij het werken in de beitshal. De werkzaamheden kunnen verdeeld worden in chemisch technisch reinigen waarbij procesvervuiling zoals gips, kalk, vetten e.d. worden verwijderd en oppervlaktebehandeling van metalen, zoals het beitsen en passiveren van roestvast staal, beitsen en fosfateren van constructiestaal, chromateren, chemisch zwarten e.d. De CTO voert de voorbereide werkzaamheden altijd met tenminste één assistent uit, waarbij hij gebruikt maakt van de installatie en alle noodzakelijke hulpmiddelen. Gezien het werken met gevaarlijke stoffen speelt zorgvuldigheid van handelen een belangrijke rol. De CTO is het centrale aanspreekpunt. Aan het eind van de werkzaamheden vult hij de benodigde formulieren in en zorgt hij voor de visuele inspectie van de installatie. De werkplek wordt schoon achtergelaten en materialen en apparatuur worden schoon, ordelijk en veilig afgevoerd en opgeborgen.

Rol/verantwoordelijkheden

De CTO is verantwoordelijk voor zijn eigen werk en draagt verantwoordelijkheid voor het werk van de assistenten CTO die met hem samenwerken en die hij begeleidt. Hij bepaalt of de werkzaamheden kunnen worden begonnen of moeten worden onderbroken. De werkzaamheden zijn afwisselend en routinematig van aard. Problemen lost hij zelfstandig op. Indien nodig overlegt hij met collega's en/of de leidinggevende. De CTO is verantwoordelijk voor het werken volgens de richtlijnen, procedures en veiligheidsvoorschriften.

Complexiteit

De complexiteit van de werkzaamheden wordt met name bepaald door het secuur, nauwkeurig en systematisch werken en de tijdsdruk die hiermee gepaard gaat. De CTO dient voortdurend alert te zijn in het bijzonder omdat hij met gevaarlijke stoffen werkt. De uitvoering kan bemoeilijkt worden door het moeten inzetten van kracht bij het bedrijfsgereed maken van een installatie. Ook het staand werken, het gebruik maken van persoonlijke beschermingsmiddelen, de hinder van lawaai en het (soms) werken in de open lucht verzwaren het beroep. Door stoten, uitglijden e.d. bestaat er op de werkplekken kans op letsel.
De CTO moet bij moeilijke situaties weten of hij de situatie zelf kan oplossen of dat hij de hulp in moet roepen van collega's en/of leidinggevende. De combinatie van richtlijnen, procedures, en voorschriften met betrekking tot kwaliteit, kosten, veiligheid, ARBO, hygiëne en milieu spelen een belangrijke rol bij de uitvoering van de werkzaamheden.

Betrokkenen

Collega's, leidinggevende, medewerkers van de opdrachtgever, chemisch technisch keurmeester.

Hulpmiddelen

Apparatuur, procedures, veiligheidsvoorschriften, gereedschappen, meetapparatuur, werkopdracht, werkvergunning, keuzetabel pbm's, pbm's (b.v. filters, maskers, handschoenen), reinigingsplan, controlelijst chemisch technische reinigingswerkzaamheden, tijdlijsten, opleveringscertificaat, EHBO-doos en oogspoelfles, brandblusser en waarschuwingsborden.

Kwaliteit van proces en resultaat

De reinigingswerkzaamheden zijn conform opdracht en  bedrijfsnormen uitgevoerd in een optimaal reinigingsproces.

Keuzes en dilemma's

beslissen wanneer hij moet overleggen met collega's en/of leidinggevende

altijd controleren of er veilig gewerkt kan worden

bij het uitvoeren van zijn werkzaamheden houdt hij onder alle omstandigheden rekening met alle procedures en veiligheidsvoorschriften