Kerntaak 2 Voorman

Kerntaak 2 Voorman

Kerntaak 2
Coördineert de uitvoering van reinigings-,
straal- en conserveringswerkzaamheden

Proces

Bij het uitvoeren van de werkzaamheden gaat het m.n. om het reinigen, stralen en/of conserveren. Na het juist aanvoeren van materiaal en materieel worden de objecten behandeld volgens de opgegeven specificaties. Bij de uitvoering van de werkzaamheden wordt gebruik gemaakt van diverse soorten apparatuur en gereedschap. Indien nodig verzorgt de Voorman de aanvul-ling van materiaal en materieel. Tijdens de uitvoering geeft de Voorman werk- en veiligheidsinstructies. Ook worden door hem tijdens en na afloop van de werkzaamheden controles uitge-voerd m.b.t. productiviteit en kwaliteit. Na het afronden van de uitgevoerde werkzaamheden ziet de Voorman erop toe dat de werkplek schoon wordt achtergelaten en dat het overgebleven materiaal wordt afgevoerd. Apparatuur en gereedschap worden schoon, ordelijk en veilig opgeborgen en afgevoerd. De Voor-man geeft aanwijzingen voor uitvoeren van klein onderhoud. De Voorman verzamelt en registreert de benodigde productiecijfers (manuren, materialen, meer en minder werk).

Rol/verantwoordelijkheden

De Voorman werkt zelfstandig en/of in teamverband en is ver-antwoordelijk voor zijn eigen werk en draagt teamverantwoordelijkheid. In voorkomende gevallen treedt hij op als begeleider van jonge en/of nieuwe collega's. Daarnaast lost hij zelfstandig problemen op. Indien nodig overlegt hij met opdrachtgever, collega's of leidinggevende. De Voorman is verantwoordelijk voor het werken volgens de richtlijnen, procedures en veilig-heidsvoorschriften.

Complexiteit

De complexiteit van de werkzaamheden wordt met name bepaald door het secuur, nauwkeurig en systematisch werken in de voorbereiding en de tijdsdruk die hiermee gepaard gaat. De uitvoering kan bemoeilijkt worden door het moeten inzetten van fysieke kracht bij het bedrijfsgereed maken van de apparatuur en het materieel. Ook het staand werken, soms zelfs op (grote) hoogte, het gebruik van bewegingsbelemmerende veiligheidskleding, de hinder van weersomstandigheden bij werken in de open lucht en de hinder van stof en vuil verzwaren het beroep. De Voorman moet bij moeilijke situaties weten of hij de situatie zelf kan oplossen of dat hij de hulp in moet roepen van collega's en/of de leidinggevende. De combinatie van richtlijnen, procedures, en voorschriften met betrekking tot kwaliteit, kosten, veiligheid, ARBO, hygiëne en milieu spelen een belangrijke rol bij de voorbereiding van de werkzaamheden.

Betrokkenen

Opdrachtgever, collega's en leidinggevende.

Hulpmiddelen

Richtlijnen, procedures en veiligheidsvoorschriften, apparatuur, gereedschap, persoonlijke beschermingsmiddelen en transport-middelen.

Kwaliteit van proces en resultaat

De werkzaamheden zijn conform opdracht en bedrijfsnormen uitgevoerd.

Keuzes en dilemma's

beslissen wanneer hij moet overleggen met opdrachtgever, collega's of leidinggevende

altijd controleren of er veilig gewerkt kan worden

bij het voorbereiden van zijn werkzaamheden houdt hij onder alle omstandigheden rekening met alle richtlijnen, procedures en veiligheidsvoorschriften