Orsima - Over Orsima - Deelnemende stichtingen

Deelnemende stichtingen

Bij Orsima zijn de volgende stichtingen aangesloten:

Stichting Vaste Kommissie Orsima

De Vaste Kommissie is het permanent overlegorgaan van cao-partijen. De Vaste Kommissie geeft nadere uitwerking aan afspraken die in de cao zijn gemaakt. Daarnaast ziet de Vaste Kommissie toe op een goede uitvoering van de cao Orsima en wordt informatie en advies gegeven over de cao. Ook behandelt de Vaste Kommissie klachten over overtredingen van de cao.

Stichting Sociaal Fonds Orsima

Voor een goede uitvoering van de cao worden kosten gemaakt. Deze kosten worden betaald door het Sociaal Fonds. De werkgevers en werknemers dragen een premie af aan het Sociaal Fonds Orsima.

Stichting Bedrijfspensioenfonds Orsima

Werknemers die met pensioen gaan ontvangen een uitkering van het Bedrijfspensioenfonds Orsima. Bij overlijden is er een nabestaandenpensioen; bij langdurige arbeidsongeschiktheid (WAO) is er premievrijstelling.

Stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden Orsima

VUT-Orsima verstrekt uitkeringen aan werknemers die gebruik maken van de VUT-regeling (vervroegd uittreden).

Stichting Kenniscentrum Cosi

Stichting Kenniscentrum Cosi werkt vanuit een branchebreed arbeidsmarktproject onder meer aan een nieuwe transparante opleidingsstructuur en gaat deze na implementatie ook onderhouden.