Beleid

Beleid

Bij de vaststelling en de uitvoering van het beleid staan de belangen van de deelnemers centraal. Om de beoogde pensioenuitkeringen zowel op korte, als op lange termijn veilig te stellen wenst het bestuur de middelen op verantwoorde en solide wijze te beleggen. Dit houdt onder meer in dat het risico wordt gespreid. Het fonds investeert daarom in obligaties en aandelen. Daarbij wordt, binnen vastgestelde risicogrenzen, gestreefd naar het creëren van een situatie waarbij:

er toeslagen verleend kunnen worden op basis van de loonontwikkeling in de sector

de premie aanvaardbaar (laag en stabiel) is

rekening gehouden wordt met een aanvaardbaar risico van onderdekking

een zo hoog mogelijk rendement op het belegde vermogen kan worden behaald
 

Toeslag is voorwaardelijk
De toekenning van een verhoging van de pensioenrechten en pensioenaanspraken is voorwaardelijk. Er bestaat geen recht op een jaarlijkse toeslag. Of er een toeslag wordt gegeven en in welke mate, is afhankelijk van de financiële middelen van het fonds en van het oordeel van het bestuur en zijn adviseurs. Voor de voorwaardelijke toeslagverlening is geen reserve gevormd en wordt geen premie betaald. In het verleden verleende verhogingen geven geen zekerheid over toeslagen in de toekomst.