Beleggingscommissie

Beleggingscommissie

De beleggingscommissie adviseert het bestuur over het beleggingsbeleid. In de commissie zitten vertegenwoordigers van het bestuur, die worden ondersteund door een investment consultant van Towers Watson B.V. De belangrijkste taken van de beleggingscommissie zijn:

het vaststellen van de inhoud van de verslaggeving en de vorm waarin betrokken partijen (de eigenlijke vermogensbeheerders) rapporteren, alsmede de controle hierop

het erop toezien dat de rapportage van de vermogensbeheerders voldoet aan de te stellen eisen met betrekking tot volledigheid, consistentie en tijdigheid

het erop toezien dat alle betrokken partijen hun taken uitvoeren en dat daarbij zo veel mogelijk sprake is van 'best practice'

het voorbereiden van het oordeel van de beleggingscommissie over het door de vermogensbeheerders gevoerde beleid en de behaalde resultaten, het daartoe volgen van de beleggingsactiviteiten en de performance van de vermogensbeheerders alsmede de kwaliteit van de organisaties op regelmatige basis en het rapporteren over de bevindingen

het geven van advies over de verdeling van de beschikbare gelden tussen de beheerders en het doen uitvoeren van het betalingsverkeer van het fonds met betrekking tot de beleggingen, en

het attenderen op de wenselijkheid om de beleggingsstrategie of de strategische benchmark te wijzigen en het doen van voorstellen daartoe