Verantwoordingsorgaan

Verantwoordingsorgaan

Het verantwoordingsorgaan vertegenwoordigt met drie leden de deelnemers en pensioengerechtigden in het fonds. De leden van de verantwoordingsorgaan worden benoemd door het bestuur op voordracht van de werknemersorganisaties. De leden die de pensioengerechtigden vertegenwoordigen, kunnen worden aangewezen door de Centrale Samenwerkende Ouderenorganisaties (CSO).

Het verantwoordingsorgaan adviseert gevraagd en ongevraagd het bestuur over aangelegenheden die het fonds betreffen. Het bestuur stelt het verantwoordingsorgaan in ieder geval in de gelegenheid te adviseren over elk voorgenomen besluit van het bestuur tot:

een wijziging van de statuten en pensioenreglementen van het fonds

de vaststelling van het jaarverslag

gehele of gedeeltelijke overdracht van de verplichtingen van het fonds

het sluiten, wijzigen of beëindigen van een uitvoeringsovereenkomst

Het verantwoordingsorgaan vergadert gemiddeld vier maal per jaar. Daarvan vindt er minstens twee maal per jaar een gezamenlijke vergadering met een delegatie van het bestuur plaats.

Samenstelling per 1 januari 2011
De heer B. van Duijn, namens CNV Vakmensen
De heer C. van Erkelens, namens FNV Bondgenoten
De heer W.H.G. Möring, namens gepensioneerden