Partnerpensioen

Partnerpensioen

De pensioenregeling kent een risicoverzekering voor een eventuele partner zolang de werknemer deelnemer is. Dit betekent dat de partner een partnerpensioen ontvangt als de werknemer overlijdt. Het partnerpensioen is maximaal 70% van het jaarlijkse ouderdomspensioen dat een werknemer zou hebben opgebouwd als hij tot zijn pensioenleeftijd had deelgenomen aan de pensioenregeling van het Pensioenfonds Orsima.

De voorwaarden om voor partnerpensioen in aanmerking te komen zijn:

er is sprake van een huwelijk, geregistreerd partnerschap of samenwoning op basis van een notarieel samenlevingscontract

voor het samenlevingscontract gelden de volgende voorwaarden:

   - de partner is geen bloed- of aanverwant in de rechte lijn
   - de werknemer en de partner staan op hetzelfde adres bij de
     gemeente ingeschreven
   - de werknemer en de partner wonen minstens een half jaar
     aantoonbaar samen
   - de partner is aangewezen als begunstigde van het partnerpensioen

Ex-partner
Een ex-partner kan recht hebben op partnerpensioen. We noemen dat bijzonder partnerpensioen. Zijn er bij het overlijden een ex-partner en een nieuwe partner? Dan krijgt de nieuwe partner partnerpensioen. De ex-partner ontvangt bijzonder partnerpensioen. Zij moeten het partnerpensioen dus samen delen.