Werk

Werk

Nieuwe werknemers die ouder zijn dan 21, meldt u binnen een maand na hun indiensttreding via ABzend aan bij het pensioenfonds.
 

Waardeoverdracht
Mogelijk wil uw nieuwe werknemer de pensioenaanspraken die hij bij het pensioenfonds van zijn vorige werkgever heeft opgebouwd, overdragen naar Pensioenfonds Orsima. Dit heet waardeoverdracht. De nieuwe werknemer moet dit binnen zes maanden na indiensttreding aanvragen.
 

Werkloosheid
Voor werknemers die werkloos raken, draagt u geen premie meer af. Een werknemer kan er wel voor kiezen de opbouw van het ouderdoms- en partnerpensioen maximaal drie jaar vrijwillig voort te zetten. De volledige premie komt dan voor rekening van de werknemer.
 

Verlof opnemen
Tijdens ouderschaps-, zorg- en adoptieverlof blijft de werknemer ouderdoms- en partnerpensioen opbouwen. Dit geldt ook voor studieverlof. Bij sabbatical bouwt de werknemer maximaal twaalf maanden verder aan zijn pensioen.