Bedrijfspensioenfonds Orsima

Jaarverslag Ombudsman Pensioenen

"Onvoldoende kennis van pensioenregeling belangrijke oorzaak klachten"


Lees het jaarverslag hier. 

Te hoog gespannen verwachtingen over de hoogte van de pensioenuitkering, vaak als gevolg van onvoldoende bekendheid met de inhoud van de pensioenregeling, veroorzaken de meeste onvrede bij deelnemers en gepensioneerden.

In het verslag dat de Ombudsman Pensioenen vandaag publiceert over zijn werkzaamheden in de periode 2011 - 2012 vraagt hij aandacht voor arbeidsongeschiktheid, onzorgvuldige informatieverstrekking en onredelijk bezwarende bepalingen.

Aantallen stabiel
In 2011 nam de ombudsman 636 zaken in behandeling; in 2012 waren dat er 577. Het aantal klachten is sinds 1999 redelijk stabiel. De aanvankelijk verwachte stijging van het aantal klachten, bijvoorbeeld door de introductie van het Uniform Pensioenoverzicht (UPO), mijn­ pensioenoverzicht.nl en de verslechterende economische situatie, bleef uit. De Ombudsman: "Het aantal voorgelegde zaken is gering als bedacht wordt dat er jaarlijks miljoenen pensi­oenmutaties worden doorgevoerd. De interne klachtbehandeling van de pensioenuitvoerders zelf voorkomt ongetwijfeld dat er meer zaken aan mij worden voorgelegd dan nu het geval is".

Voorwaarden Arbeidsongeschiktheidspensioen onbekend
Deelnemers staan als gevolg van onvoldoende bekendheid met de inhoud van de pensioenregeling te weinig stil bij de gevolgen voor hun pensioen van belangrijke gebeurtenissen in hun leven zoals arbeidsongeschiktheid. Soms komt de gewezen deelnemer er pas na jaren achter dat hij niet heeft voldaan aan alle in het pensioenreglement gestelde (administratieve) voorwaarden om in aanmerking te komen voor premievrije opbouw bij arbeidsongeschiktheid. De Ombudsman: "lk pleit er voor dat pensioenuitvoerders in deze situatie coulance betrachten
ten aanzien van de formele bepalingen over verstreken of overschreden termijnen". De ombudsman noemt het positief dat het Verbond van Verzekeraars en de Pensioenfederatie onlangs een convenant hebben gesloten over het in- en uitlooprisico bij arbeidsongeschiktheid.

Onzorgvuldige informatieverstrekking en onredelijke bepalingen
Fouten en vergissingen in jaarlijkse pensioenopgaven leiden regelmatig tot ergernis en onvre­de en ook tussentijdse individuele informatie aan deelnemers over pensioenrechten is niet altijd juist en accuraat. Daarnaast geeft de Ombudsman aan dat hij bij zijn werkzaamheden soms onredelijk bezwarende bepalingen tegenkomt. Zo kon bij een pensioenuitvoerder alleen sprake zijn van een bijboeking van aanspraken ingeval van premieachterstand indien de deelnemer de werkgever binnen een kort  tijdbestek met een aangetekend schrijven had gesommeerd om de premie te voldoen. De Ombudsman: "In mijn ogen is dit een onredelijke bepaling omdat de werknemer wel zijn verplichtingen nakwam in de vorm van op zijn loon ingehouden werknemerspremie. lk doe een beroep op pensioenuitvoerders om dergelijke bepalingen kritisch tegen het licht te houden en waar mogelijk uit het pensioenreglement te verwijderen."

Interne Klachtenbehandeling
De inrichting van de Interne klachtenbehandeling is niet bij wet voorgeschreven. In de prak­tijk gaan pensioenuitvoerders hier verschillend mee om. De Ombudsman pleit ervoor om de klachtenbehandeling wat meer op afstand van het bestuur te zetten. Dit kan door externe deskundigen aan de klachtencommissie toe te voegen. Dit bevordert een onafhankelijke afhandeling van een geschil.

Overige ontwikkelingen
Nieuw is dat het Reglement van de Ombudsman Pensioenen er per 1 januari 2013 in voorziet dat er bemiddeld kan worden in klachten van deelnemers van Premiepensioeninstellingen (PPI's) voor zover die PPI's zich aan zijn Reglement hebben onderworpen. Ook is de Ombuds­man nu bevoegd om tuchtrechtelijke kwesties door te zenden naar de Tuchtraad Financiele Dienstverlening (Assurantien).