Controleorgaan - Arbeidsvoorwaarden - Orsima

Controleorgaan

Controle op naleving van de cao Orsima

Sociale Partners Orsima vinden het belangrijk dat de afspraken in de cao over de arbeidsvoorwaarden worden nagekomen. Het is belangrijk dat de werknemers in de sector Orsima op de juiste manier worden beloond. Daarnaast is het belangrijk dat er een eerlijke concurrentie is in de sector.

Ga naar de pagina over de cao Orsima.

Controleorgaan

De nalevingsonderzoeken worden uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van een Controleorgaan. In het Controleorgaan hebben zitting mevrouw D. Holtappel en mevrouw M. Steffens en de heren A. Baselmans en R. de Vries. De controles worden feitelijk uitgevoerd door ABAB. Het Controleorgaan heeft daartoe een overeenkomst gesloten met ABAB.

Onderzoeksprotocol

Het is belangrijk dat iedereen weet op welke wijze de nalevingsonderzoeken worden uitgevoerd. Het gaat dan om onderwerpen als de aankondiging van het onderzoek en de rapportage daarvan, om de inrichting van het onderzoek en om hoor en wederhoor. Daartoe is een onderzoeksprotocol opgesteld.

Algemeen verbindend verklaring (avv) en nalevingsonderzoeken

De cao Orsima is algemeen verbindend verklaard. Dit betekent dat alle bedrijven die werkzaamheden uitvoeren die vallen onder de werkingssfeer van de cao Orsima, deze cao moeten toepassen. Dit betekent dat de nalevingsonderzoeken niet alleen worden verricht bij de leden van de werkgeversvereniging SITO maar ook bij de bedrijven die dat niet zijn en werkzaamheden uitvoeren die vallen onder de werkingssfeer van de cao Orsima.