Aansluiten bij het fonds

Aansluiten bij het fonds

Bedrijven die lid zijn van werkgeversvereniging SITO zijn verplicht deel te nemen aan de pensioenregeling. Zij kunnen onder voorwaarden ontheffing krijgen van deze verplichting, bijvoorbeeld als er al een pensioenregeling is die minstens gelijkwaardig is aan de pensioenregeling van Pensioenfonds Orsima. Cao-partijen beslissen over een eventuele ontheffing. Verzoeken kunnen worden ingediend bij de Vaste Kommissie Orsima.
 

Vrijwillig aansluiten
Bedrijven die werkzaamheden uitvoeren als omschreven in de Cao Orsima kunnen zich onder bepaalde voorwaarden vrijwillig aansluiten. Dit kan alleen als uw bedrijf niet onder de werkingssfeer van een ander bedrijfstakpensioenfonds valt. Cao partijen beslissen over de toelating. Verzoeken kunnen worden ingediend bij de Vaste Kommissie Orsima.
 

Nieuw in de bedrijfstak
Wilt u zich aansluiten bij Pensioenfonds Orsima? Stuur dan een e-mail en vermeld daarin:

bedrijfsnaam

contactpersoon 

inschrijfnummer Kamer van Koophandel

loonheffingsnummer 

datum indiensttreding eerste werknemer